11.03.2016 – ANTIDOPING

Pozvánka na konferenci: Problematika dopingu ve sportu dětí a mládeže

Problematika dopingu patří k často diskutovaným tématům jak v laické, tak odborné veřejnosti. Je předmětem zájmu medií, zejména v situacích, kdy jsou prezentovány dopingové aféry známých sportovců. Tím se problematika zneužívání podpůrných prostředků ke stimulaci výkonu stane na určitý čas předmětem diskuzí odborníků i veřejnosti zajímající se o sportovní dění. Užívání dopingových prostředků tak dostává podobu závažného společenského jevu a je zřejmé, že ho není možné ztotožňovat pouze s procesem dopingových kontrol a následného vyvozování důsledků z výsledků těchto kontrol. Jak historie dokládá, je to jev provázející sportovní dění již od dob prvních starověkých olympiád. Souvisí se snahami po absolutizaci výkonu jako nejdůležitějšího kritéria sportovní aktivity a v současné době, kdy dochází k intenzivní komercionalizaci sportu, i předmětem ekonomického ocenění. Z toho plyne i snaha dosáhnout vrcholného výkonu a následného ocenění často za každou cenu. Závažnost jevu je ještě prohlubována skutečností, že užívání podpůrných látek se dostává i mimo oblast vrcholového sportu, do prostředí sportu rekreačního a tím do značné míry mimo jakoukoli kontrolu. V rekreačním sportu pak může zasáhnout mnohem širší okruh potencionálních uživatelů, včetně mládežnické populace. I proto se tento jev stal předmětem zájmu vědecké obce a to jak z oblasti věd biomedicínských, tak v poslední době i věd společenských. Právě na společenskovědní aspekty dopingu se zaměřuje tato konference. Téma je zvláště závažné u mladé populace, a proto konference usiluje otevřít prostor pro prezentaci aktuálních poznatků a diskuzi o daném tématu. Věříme, že konferenční příspěvky odborníků působících jak v akademické sféře, ale také těch, kteří s danou populací pracují v oblasti výkonnostního, vrcholového i rekreačního sportu, ve sportovních organizacích i ve školách, napomohou k analýze i řešení tohoto závažného společenského jevu.

Termín: ve čtvrtek 28. dubna 2016

  • 10.00 až 17.00 (prezence 9:30),

Lokalita: v hlavní budově FTVS UK José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín

Další informace naleznete zde.

(AB)